Skip to content Skip to navigation

Savivaldos institucijos

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2019-10-29)

 

 

Pavadinimas

Lopšelio - darželio taryba

Nariai

 1. Sonata Pazdrazdienė, tėvų atstovė – pirmininkė; tel. 8 657 95075 pazdraz@gmail.com
 2. Aida Žilinskienė, tėvų atstovė – narė;
 3. Aušra Beinorienė, tėvų atstovė – narė;
 4. Eglė Gaučytė, tėvų atstovė – narė;
 5. Kristina Butkė, tėvų atstovė – narė;
 6. Ona Viskontienė, tėvų atstovė – narė;
 7. Stasė Anužienė, pedagogų atstovė - narė;
 8. Virginija Jakienė, pedagogų atstovė - narė;
 9. Ieva Latakienė, Padvarių bendruomenės atstovė - narė

Funkcijos

 • teikia siūlymų dėl Lopšelio - darželio  strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja Lopšelio - darželio strateginį planą, Lopšelio - darželio  metinę veiklos programą, Lopšelio - darželio darbo tvarkos taisykles, kitus Lopšelio - darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Lopšelio - darželio direktoriaus;
 • teikia siūlymų Lopšelio - darželio direktoriui dėl Lopšelio - darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, Lopšelio - darželio  vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Lopšelio - darželio ir Lopšelio - darželio Labdaros ir paramos fondo  lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Lopšelio - darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Lopšelio - darželio direktoriui dėl  Lopšelio - darželio  veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymų Lopšelio - darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl  Lopšelio - darželio  materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto pedagogų metodinės grupės, tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar Lopšelio - darželio  bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio - darželio direktoriui;
 • teikia siūlymų dėl Lopšelio - darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio - darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto Lopšelio - darželio  direktoriaus teikiamus klausimus.

Pavadinimas

Mokytojų taryba

Nariai

 1. Direktorė – pirmininkė;
 2. Virginija Jakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
 3. Aušra Žemaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja - narė;
 4. Živilė Račkutė, meninio ugdymo mokytoja - narė;
 5. Stasė Anužienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
 6. Almutė Gibavičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja - narė;
 7. Raminta Staškauskienė, logopedė - narė.

Funkcijos

 • sprendžia pedagogų profesinius ir bendrus ugdymo klausimus;
 • svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Lopšelio - darželio direktoriaus teikiamais klausimais.